image background page

دوره های آموزشی

در حال ثبت نام card image

کارگاه مجازی

تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۴۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۳۵۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۹۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۶۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰

غیرحضوری

تومان ۸۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰


ثبت نام کارگاه مجازی تولید محتوا تصویری شروع شد (ثبت نام زود هنگام 70 ٪ تخفیف)

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانبه!